Contact

Kinderboerderij 't Molentje

Burg. v. Rappardlaan 1 (bezoekadres)

2104 WP Heemstede

023-5289462

Email: kinderboerderij@heemstede.nl

Postadres: Postbus 352  / 2100 AJ  Heemstede

 

Bestuur Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede

Marijke de Groot: secretariaat/penningmeester

Groot Hoefblad 64

1991 KJ Velserbroek

 

Marijke Popping, voorzitter

Karin Spaargaren, bestuurslid

Monique Vervoorn, bestuurslid

Eugenie Krijgsman, bestuurslid

Cor Hop, bestuurslid

Heike Rieger, bestuurslid

 

Privacy policy Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede

Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede

Voorzitter: Mevrouw M. Popping

Secretariaat: Mevrouw M. de Groot, Groot Hoefblad 64, 1991 KJ Velserbroek

Mailadres: m.de.groot2212@kpnmail.nl

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Om jaarlijks de door u toegezegde donatie te innen;

Om jaarlijks het door u toegezegde adoptiebedrag te innen ;

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

E-mailadres

IBAN

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derde partijen verstrekt.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN

Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.